July 18, 2024

OUG pentru susținerea mediului economic si a populatiei. Vezi cateva dintre prevederile OUG

Ministerul Finanțelor va acorda un credit de 1,15 miliarde de lei companiei de stat UNIFARM pentru achiziția de urgenta de material si echipament sanitar in contextul epidemiei cu coronavirus, potrivit proiectului de OUG consultat de G4Media.ro.

Proiectul ar urma să fie aprobat în ședința de guvern programată azi la ora 17.00.

Principalele prevederi ale OUG:

1. Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naționale UNIFARM – S.A., un împrumut, din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1,15 miliarde lei, pe o perioadă de 6 luni. Împrumutul se acordă cu o dobândă situată la nivelul pieței, respectiv ROBOR la 3 luni plus o marja 1,9% pe an.

2. Termenul limită pentru plata impozitelor locale (mașini, clădiri, terenuri) se amână de pe 31 martie pe 30 iunie.

3. Măsuri fiscale pentru operatorii economici care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri conform art. 12 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României:

a) în situația în care declarațiile fiscale care au termen de depunere, potrivit legii, la data de 25 martie 2020, nu pot fi depuse până la aceasta data, acestea vor fi depuse pana la data de 25 aprilie 2020, fără a fi aplicate sancțiuni contravenționale potrivit legislației în vigoare;

b) se suspenda sau nu încep să curgă termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea condițiilor de menținere a valabilității înlesnirilor la plata aflate in derulare, inclusiv cele referitoare la plata ratelor din graficele de eșalonare. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal;

c) se suspenda sau nu încep masurile de executare silita, cu excepția executărilor silite care se aplica pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penala, provenite din săvârșirea de infracțiuni. Masurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

d) nu se calculează și nu se datorează obligații accesorii prevăzute de lege;

e) se suspenda sau nu încep acțiunile de control fiscal prevăzute la Titlul VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, cu excepția acțiunilor de control care se pot realiza la distanta, precum si a cazurilor in care se constata fapte de evaziune fiscală;

f) se suspendă termenul pentru soluționarea cererii de emitere a unui acord de preț în avans și a soluției fiscale individuale anticipate, prevăzut la art. 52, alin. (12) din Cod de procedură fiscală;

g) se suspendă activitățile desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală pentru monitorizarea transporturilor rutiere de mărfuri provenind din achiziții intracomunitare, precum și activitățile de control în trafic a vehiculelor care transportă mărfuri, organizate în punctele de trecere a frontierei de stat și în proximitatea acestora;

h) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, nu se sancționează, potrivit legii, până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).

4 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3) se modifica si va avea următorul cuprins:
“(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare,
sau
b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare“

2. La articolul 1 alineatul (31) se modifica si va avea următorul cuprins:
„ (31) Pentru creditele menționate la art. 1 alineatul (3) litera a) Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 50% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program. ”

3. După articolul 1 alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32) ce va avea următorul cuprins:
„(32) Pentru creditele menționate la art. 1 alineatul (3) litera b) Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 100% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociata acestui program.”

4. După articolul 1 alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33) ce va avea următorul cuprins:
“(33) Perioada de acordare a subvenției de dobânda este de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021. Acordarea subvenției de dobânda se aprobă prin Hotărâre de Guvern pentru perioada aprilie 2021-2022, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru aceasta perioada se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020. Acordarea subvenției de dobândă se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare”

5. La articolul 3 alineatul (3) se introduce un nou aliniat, aliniatul (4) ce va avea următorul cuprins:
„(4) Beneficiarii eligibili pentru acest program guvernamental sunt IMM care au obținut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifica faptul ca au suferit pierderi de natura economică datorate epidemiei de Coronavirus in Romania.”

6. La articolul 2, litera b) și k) se abrogă;

7. La articolul 2, litera l) se modifica si va avea următorul cuprins:
“l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor si întreprinderilor mici in valoare de pana la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;”

10. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea următorul cuprins:
“(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”