Sun. Feb 5th, 2023

Florestiul va avea Seviciu de Evidenta a Persoanelor. Primaria a scos trei posturi la concurs!

Incepand cu luna august, cel mai probabil, in cadrul Primariei Floresti va functiona un nou Serviciu, cel de Evidenta a Persoanelor. Primaria Floresti anunta pe site-ul propriu scoaterea la concurs a  a trei posturi de inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

primaria floresti 2016

De altfel, saptamana trecuta, pe pagina sa de facebook, primarul Horia Sulea anunta infiintarea acestui Serviciu.

“Infiintarea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la Floresti intra in linie dreapta. La finele lunii iunie vom avea concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector clasa I, grad profesional superior la Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

IMG_20160510_151826

Asa ca in curand cartile de identitate si apoi actele de auto si apoi chiar si pasapoarte se vor putea face la Floresti.”

Iata anuntul Primariei:

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– inspector clasa I, grad profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
– inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
– inspector clasa I, grad profesional asistent – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
– 21 iunie 2016, ora 12,00 : proba scrisă,
– interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise – data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.
– data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.
– selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
.
Condiţii de participare:

1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: ”

2. Conditii specifice de participare la concurs :
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; în domeniul:
-Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
– inspector clasa I, grad profesional superior – minim 9 ani
– inspector clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani
– inspector clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an

Bibliografie :

Pentru:
-inspector clasa I, grad profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
-inspector clasa I, grad profesional asistent – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
– Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
– Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

NOTĂ: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor –
dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287 .

 

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11