May 18, 2024

Comunicat Horia Șulea, primar Floreşti// “Procedurile necesare lansării unei noi licitații privind execuția Centurii de Sud sunt în derulare!”

Legat de o recentă decizie a Justiției raportată la „Drum de legatură varianta sud, comuna Floreşti, judeţul Cluj”, iată o scurtă sinteză a situației și două mențiuni importante.

“I. Scurtă prezentare a stării de fapt.

Comuna Florești a organizat procedura de achiziție publică având ca obiect: Execuţie lucrări „Drum de legatură varianta sud, comuna Floreşti, judeţul Cluj”, Cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri.

Autoritatea contractantă, raportat la programul anual de achiziții publice, a ales ca și procedură „licitație deschisă”, iar criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Sursa de finanțare a proiectului a fost bugetul local, suma necesară investiţiei fiind acoperită prin contractarea unui credit bancar.
Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică a fost cea depusă de SC DIFERIT SRL, cu o propunere financiară, fără TVA, de 28.400.447,67 lei, din care 2.558.598,89 lei fără TVA cheltuieli diverse și neprevăzute, reprezentând aprox. 74% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică.

În data de 10.05.2016, s-a încheiat Contractul de execuție de lucrări nr. 14394.

Prețul convenit de părți pentru îndeplinirea contractului a fost de 34.080.537,20 lei (28.400.447,67 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 5.680.089,53 lei).

Durata contractului a fost de 24 de luni, începând cu data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor și până la data recepției finale a lucrărilor.

Potrivit prevederilor contractului preţul este ferm şi nu au fost prevăzute nici la nivelul documentaţiei de atribuire şi nici în contract posibilitatea ajustării preţului, respectiv nu au fost indicate eventuale modalităţi de calcul al ajustării preţului.

Contractantul nu a procedat la executarea lucrărilor care au format obiectul contractului încheiat între părți, astfel timp de mai bine de 1 an de zile nu a mai efectuat nicio lucrare, iar șantierul a fost totalmente abandonat de aproape un an.
De asemenea, nici lucrările care au fost parțial executate nu au fost protejate de către SC DIFERIT SRL, în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv prevederile legislației în vigoare.

Cu toate acestea, prin Notificarea nr. 3776 din data de 06.07.2018 contractantul a solicitat autorităţii contractante încheierea unui act adițional la Contractul de execuție de lucrări nr. 14394/10.05.2016 prin care:
– să fie prelungit termenul de execuție a lucrărilor;
– să fie acordată, cu titlu de daune interese, diferența de costuri care se înregistrează între momentul depunerii ofertei și momentul decontării lucrărilor executate în conformitate cu indicele de cost în construcții.

Cu alte cuvinte, s-a solicitat majorarea preţului contractului cu 25%.
Autoritatea contractantă, Comuna Florești, a emis ca atare Notificarea de reziliere nr. 53.587/25.09.2018.

II. Situaţia litigiilor:

Pe rolul instanţelor de judecată se află următoarele cauze:

1. – Dosarul nr. 23246/211/2018 al Tribunalului Cluj-Secţia Civilă, având ca obiect “obligaţia de a face” şi care în prezent este suspendat din oficiu în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă dintre Tribunalul Specializat Cluj şi Tribunalul Cluj-Secţia civilă.

2. – Dosarul nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, având ca obiect “acţiune ÎN ANULARE” a Notificării de reziliere nr. 53.587/25.09.2018 emisă de autoritatea contractantă, cauză în care a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, urmând să fie fixat primul termen de judecată.

3. – Dosarul nr. 3643/117/2018* al Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, având ca obiect “recurs – SUSPENDAREA executării notificării de reziliere”.

În această cauză, prin Sentința civilă nr. 1991 pronunțată în data de 28.11.2018 în Dosar nr. 3643/117/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, instanța de fond a dispus suspendarea executării Notificării de reziliere nr. 53587/25.09.2018 emisă de Comuna Florești referitor la Contractul de execuție lucrări nr. 14394/10.05.2016 până la pronunțarea instanței de fond cu privire la anularea actului, ce formează obiectul Dosarului nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj.

Ulterior, prin Decizia civilă nr. 368/2019 pronunțată în data de 11.07.2019 în Dosar nr. 3643/117/2018** al Curții de Apel Cluj, instanța de recurs a respins recursul declarat de Comuna Florești împotriva sentinței pronunțate de către instanța de fond, dispunând menținerea hotărârii atacate.

Raportat la aspectele arătate mai sus, sunt neconforme cu realitatea cele publicate în data de 15.07.2019 în presa locală, deoarece instanța de judecată a dispus SUSPENDAREA executării Notificării de reziliere a contractului de execuție lucrări emisă de Comuna Florești doar până la soluționarea acțiunii în anulare a notificării de reziliere, ce formează obiectul Dosarului nr. 1048/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj.

Menționăm faptul că în această cauză, în data de 08.05.2019, a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, urmând ca instanța să fixeze primul termen de judecată.

În acest context, sunt nereale afirmațiile publicate potrivit cărora „Horia Șulea a pierdut definitiv în instanță acțiunea ce viza rezilierea contractului cu executantul lucrărilor pentru Drumul de legătură Sud”, nefiind adoptată până la acest moment nicio soluție pe fondul cauzei.

Satu Mare Cu deosebită consideraţie,
15.07.2019 LEVENTE ZSOLT DICU, NOÉMI TÖRÖK
CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE,
prin av. Dicu Levente Zsolt“

Mai mult, în prezent, procedurile necesare lansării unei noi licitații privind execuția sunt în derulare, decizia Curții de Apel neafectând sub nici o formă viitoarea licitație.