April 19, 2024

Comunicat de presă Primăria Floreşti: “Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante”

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

primaria_floresti 22

-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
-inspector clasa I, grad profesional principal – Direcţia economică, Serviciul financiar contabil – Compartiment executări silite ,

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
– 16 mai 2016, ora 12,00 : proba scrisă,
– interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise – data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.
– data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.
– selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţii de participare:
1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: ”

2. Conditii specifice de participare la concurs :
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; în domeniul:

pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
În Domeniul: Ştiinţe sociale, în Specializările: Asistenţă socială

pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment executări silite ,
În Domeniul: Ştiinţe sociale, în Specializările: Ştiinţe economice sau Administraţie publică

– vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
inspector clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani
Bibliografie :

Pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară – Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul financiar contabil – Compartiment executări silite ,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Titlul IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală

NOTĂ: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor –
dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287 .