May 23, 2024

Ce ne mai spune Primaria Floresti despre Centura de Sud printr-un comunicat de presa

Pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, administraţia locală floreşteană a postat anunţul privind Licitaţie EXECUŢIE LUCRĂRI „Drum de legătură varianta Sud, comuna Floreşti, judeţul Cluj”. Concret, este vorba de un contract de achitziţii publice, Execuţie lucrări „Drum de legatura varianta sud, comuna Floresti, judetul Cluj”, Clasificare CPV, 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), autoritatea contractantă fiind Comuna Floreşti. Valoarea estimată a contractului este de 38.445.435 lei fără TVA, din care: 34.097.947 lei fără TVA execuţie lucrări de construcţii pentru investiţia de bază, 937.694 lei fără TVA organizare de şantier, 3.409.794 lei fără TVA cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%). Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în una din formele prevăzute de art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, în cuantum de 680.000 lei. Garantia de participare va fi valabilă o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

CENTURA 5

Una din cerinţele la Capacitate Economico financiară este ca Cifra de afaceri globala, medie pe ultimii 3 ani financiari, respectiv 2012, 2013, 2014, sa aiba o valoare de minim 68.000.000 lei.

O serie de cerinţe la Capacitate tehnică sunt:

Ofertantul trebuie sa facă dovada ca are experienţă similară în executarea lucrărilor ce fac obiectul contractului, prin executarea de lucrări similare având o valoare cumulată de minim 34.000.000 lei fără TVA, executate în cadrul a maxim două contracte. Lucrările trebuie să fi fost executate în ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelor stabilită iniţial prin anunţul de participare, chiar daca ulterior iniţierii procedurii, autoritatea contractantă va decala aceasta dată.

Ofertantul trebuie să depună o Declaraţie privind nominalizarea personalului în conformitate cu Formularul nr. 8 pentru execuţia lucrărilor (Şef de Proiect, Şef şantier, Inginer Cai Ferate Drumuri şi Poduri, Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE), Responsabil cu controlul de calitate, Responsabil S.S.M / În conformitate Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, H.G nr. 925/1995 şi cu Ordinul MLPTL777/2003 modificate şi completate). De asemenea,
Ofertantul trebuie să facă dovada că are asigurate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru îndeplinirea contractului. Operatorii economici trebuie să facă dovada că au în dotare (dotarea proprie/închirierea, contract de prestari servicii sau alte forme de punere la dispoziţie) cel puţin următoarele utilaje: staţie de betoane autorizată conform prevederilor OUG 195/2005, staţie mixturi asfaltice autorizată conform prevederilor OUG 195/2005, laborator de analize şi încercări în construcţii cu grad II, BAABP, D, MD cu autorizaţie I.S.C. aflată în perioada de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor (conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi HG 808/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 12.08.2005), exavator, autobasculantă, buldoexcavatoare, cilindrii compactori, utilaje aşternere asfalt.
Apoi, ofertantul trebuie să implementeze un sistem de management al calităţii, conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activităţile ce fac obiectul contractului, raportate la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea , Ofertantul trebuie să respecte anumite standarde de protecţie a mediului, conform ISO 14001:2004 sau echivalent, echivalent pentru activităţile ce fac obiectul contractului, raportate la: a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

Criteriul de atribuire e preţul cel mai mic în condiţiile îndeplinitii cerinţelor. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 08.02.2016 ora 10:00. Deschidrea ofertelor: aceeaşi zi, ora 11.00.

În ceea ce priveşte Licitaţie Servicii de acordare credit bancar revolving în valoare de maxim 47.672.339,40 lei, în vederea finanţării obiectivelor de investiţii de interes local, în conformitate cu cerinţele din Documentaţia descriptivă, în special Drum de legătură Varianta Sud, având în vedere solicitările ofertanţilor, la cererea expresă a acestora, având în vedere amploarea operaţiunilor specific bancare şi de creditare, termenul limită de depunere a ofertelor a fost amânat pe 08.01.2016.

ATE DRUM DE LEGĂTURĂ VARIANTA SUD FLOREŞTI

Drumul, care va porni din strada Tăuțiului și va face joncțiunea în Cluj Napoca cu Drumul Sfântul Ioan, va avea o lungime de 2,685 km (firul principal, la care se adaugă încă doi kilometri de bretele).
Drumul de Ocolire SUD va avea 11 podețe și 2 poduri, precum și două girații și 3 intersecții. Vor fi incluse și două bretele de legătură cu DN1, una în zona Metro și una în zona Polus. Carosabilul va fi de 2x 3,5 metri, pe o parte trotuarul va fi de 1,5 metri, iar pe cealaltă parte va fi inclusă și o pistă de biciclete, lățimea ansamblului trotuar – pistă de biciclete fiind de 2 metri. Toate acestea alături de rigole ranforsate, zid desprijin pe coloane, șanțuri de beton, rambleu, piloți forați, filtre drenante, drenuri orizontale și, bineînțeles, semnalizare rutieră.