June 10, 2023

Sedinta Publica de Consiliu Local Floresti/ Se va aproba Regulamentul de organizare si functionare a spatiilor de joaca/ Il puteti lectura aici!

Dupa aproximativ doi ani, florestenii pot participa la sedintele de Consiliu Local. Joi, 24 martie, ora 16.00, la sediul Primariei Floresti, etaj 2, se va desfasura o sedinta cu caracter ordinar de C.L.

Pe Ordinea de zi sunt trecute spre dezbatere un numar de 11 proiecte.

Vezi cum se prezinta Ordinea de zi si, mai ales, cateva dintre prevederile “Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al comunei Floresti”

Foto/ Floresti24.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al comunei Florești

Cap.3. Regimul de funcționare

Art.4. Obligațiile comunei Florești

Comuna Florești are obligaţii privind respectarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare a spatiilor de joacă si agrement, după cum urmează:

a)verifica prin reprezentantii Directiei Tehnice modul de executare, in baza comenzilor de lucrari transmise, lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru fiecare tip de echipament în parte din spatiile de joacă si
agrement;

b)verifica de cel putin de 2 ori pe luna, prin reprezentantii Directiei Tehnice starea tehnica si eventualele deficiente ale echipamentelor din spaţiile de joacă si agreement, in vederea remedierii acestora pentru asigurarea functionarii echipamentelor de joaca si agreement în condiţii de siguranţă şi securitate;

c)asigura prezenţa prin reprezentanţii desemnati din cadrul Directiei Tehnice la inspecţiile organelor de
control abilitate, potrivit legii;

d)solutioneaza in termenul legal prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor, sesizările cetăţenilor cu privire la starea tehnica a echipamentelor de joaca si agrement precum si starea de salubrizare a acestor spatii;

e)asigura intocmirea si tinerea la zi a unui registru de evidenta a sesizarilor privind starea tehnica a echipamentelor de joaca si agrement din comuna Florești cu evidentierea modului de solutionare a acestora;

f)transmite prestatorului de lucrari, în funcţie de rezultatele verificărilor efectuate în teren, comenzi de lucrari privind reparatia si intretinerea echipamentelor de joaca si agrement astfel incat sa asigure siguranţa utilizatorilor;

g)obţine şi deţine documentaţia tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru echipamentele montate şi utilizate în spaţiile de joacă si agrement din comuna Florești;

h)asigura amplasarea de echipamente destinate spaţiilor de joacă si agrement din comuna Florești, numai în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare;

i)Inainte de punerea în funcţiune a echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement din comuna Florești să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţiile prevăzute în Anexa nr.1,conform cerintelor legale;

j)Pe toată durata exploatării echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement din comuna Florești trebuie:

1.să pună la dispoziţie beneficiarilor, echipamentele pentru spatiile de joacă si agrement conform instrucţiunilor de exploatare furnizate de producător sau reprezentantului său autorizat;

2.să informeze beneficiarii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement , cu privire la:

2.1)denumirea echipamentului şi datele de identificare ale deţinătorului;

2.2)modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al beneficiarilor în timpul utilizării;

2.3)potenţialele pericole, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălţimii sau stării de sănătate a beneficiarilor, după caz;

3.să păstreze documentaţia furnizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator, după
caz, pentru echipamentele pentru spatiile de joacă si agrement;

4.să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

k)propune si asigura scoaterea din uz si casarea echipamentelor de joacă, respectiv echipamentelor de fitness care nu mai pot asigura siguranta beneficiarilor din cauza exploatării necorespunzătoare sau vandalizării;

l)asigura, respectarea ordinii si linistii publice în spaţiile de joacă si agrement prin verificari periodice realizate de Poliţia Locala pentru nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al comunei Florești;

m)asigura intretinerea/mentenanta ehipamentelor de joaca si agrement instalate in amplasamentele spatiiilor de joaca si agrement.

Art.5.Instrucţiuni, reguli şi interdicţii aplicabile utilizatorilor privind regimul de exploatare a echipamentelor de joacă si agrement, amenajate în comuna Florești

a)Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală depăşeşte 54 de kg le este interzisă utilizarea ehipamentelor de joacă pentru copii.

b)Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori.

c)Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte.

d)Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii.

e)Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc.

f)Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă.

g)Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans.

h)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare.

i)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora.

j)Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora.

k)comuna Florești asigura montarea de panouri informative aferente fiecarui amplasament si asigura mentinerea in permanenta a placutelor montate pe echipamente

Art.6.Obligaţiile cetăţenilor referitoare la spaţiile de joacă pentru copii din comuna Florești

a)Spaţiile de joacă si agrement din comuna Florești se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii);

b)Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă si agrement din comuna Florești trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă/echipamente de fitness, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;

c)Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă si agrement (să nu arunce deseuri de orice natură(ambalaje, coji de seminţe, etc.);

d)Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă si agrement în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;

e)Este interzis accesul în spaţiul de joacă si agrement cu animale de companie;

f)Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATVurilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spatiilor de joacă si agrement, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 12 ani, însoţiţi de părinţi;

g)Este interzis fumatul in interiorul spatiilor de joaca si agrement.

h)Este interzisă deteriorarea spaţiilor de joacă si agreement din comuna Florești: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a panourilor informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a
materialului dendro – floricol;

i)Este interzisă mutarea mobilierului urban: bănci, coşuri, etc. amplasat in spatiile de joaca si agrement din comuna Florești;

j)Este interzisă acoperirea panourilor de informare existente si a placutelor incriptionate pe echipamente din spatiile de joaca si agrement din comuna Florești, cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc.;

k)Este interzisă introducerea în incinta spaţiilor de joacă si agrement din comuna Florești a substanţelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.) sau utilizarea focului deschis în perimetru.

Cap. 4. Recomandări

Art.7.Recomandări pentru beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al comunei Florești:

a)Accesul în incinta spaţiului de joacă şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii se va face doar însoţiţi de adulţi.

b)Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă si agrement, se recomandă utilizarea îmbrăcăminţii fără accesorii metalice proeminente.

c)Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de joacă si agrement astfel încât să se evite alunecarea/căderea de pe acestea;

d)Nu se recomandă utilizarea echipamentelor de joaca si agrement când suprafaţa acestora este umedă sau acoperită cu gheaţă;

e)Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor de joaca si fitness la Primăria comunei Florești –Dispeceratul Politiei Locale-telefon: 0727809866.

Cetateni, utilizatori de telefoane mobile sau tablete au posibiliatea de a transmite electronic pe site-ul Primariei comunei Floresti https://floresticluj.ro/raporteaza/ sau pe email la adresa primaria@floresticluj.ro, sesizările privind starea echipamentelor de joaca si agrement.

CAP.5. Sancţiuni

ART.8.Constituie contravenții urmatoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă cuprinsă de la 300 şi 500 lei aplicabila pentru nerespectarea articolului 6 literele b, c, e, g si i;

b) cu amenda de la 500 la 1000 lei aplicabila pentru nerespectarea articolului 6 literele d, f, h, j si k;

ART.9
(1)Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

(2)Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat sa faca aceasta menţiune expresă in procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(3)Împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, contravenienţii pot face contestaţie la Judecatoria Cluj, în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(4)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezentul regulament se face de către angajaţii Poliţiei Locale Florești.

(5)Contravenienţii sunt obligaţi să suporte costurile necesare remedierii prejudiciilor materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca atare în procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ori anexele la acesta.

(6)În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face menţiunea în procesul verbal de contravenţie, iar valoarea despăgubirii se stabileste conform valorii de piata a echipamentului afectat, in urma studiului de piata privind repararea sau inlocuirea echipamentului.

(7)Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică, aşa cum
sunt acestea prezentate pe site-ul Primăriei Floresti.

Vezi Ordinea de zi a sedintei de CL Floresti, 24 martie, ora 16.00: