May 22, 2024

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Având în vedere prevederile Hotaririi Guvernului nr. 286/2011 actualizată prin Hotărârea nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a trei funcţii contractuale de execuţie.

primaria floresti 2016

• Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă

• Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară

• Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară

• Referent probleme cu romi – treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi.

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :

– 28 octombrie 2016 (inclusiv) – termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj (10 zile lucrătoare de la data afişării concursului)

– 7 noiembrie 2016, ora 12, 00 : proba scrisă,

– interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Conditii de participare la concurs :
I. Condiţii generale
(1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

• Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
– Absolvirea învatământului obligatoriu (gimnazial)
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare

• Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– şcoală sanitară postliceală absolvită cu diplomă
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare.
– Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Asigurare malpraxis medical

• Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Absolvirea învatământului obligatoriu (gimnazial)
– Curs de mediator sanitar – Certificat de mediator sanitar
– Vechime în specialitatea studiilor: nu sunt necesare
– Cetaţean român de etnie romă

• Referent probleme cu romi , treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni
– Cetaţean român de etnie romă

Acte necesare înscrierii la concurs, depunerea lor şi locul desfăşurării concursului :
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
BIBLIOGRAFIA

• Pompier servant – studii gimnaziale – Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
• Asistent medical generalist – grad profesional debutant, studii postliceale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei și al asistentului medical din România din anul 2009
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, actualizat
– Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de îinvățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat.

• Mediator sanitar romi – studii gimnaziale – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment medicina şcolară
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.619/2002

• Referent probleme cu romi , treapta II, studii medii – Serviciul public de asistenţă socială şi medicină şcolară , Compartiment probleme romi
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

NOTĂ:
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unei funcţii contractuale de executie vacante pe perioadă nedeterminată.
Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor – dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287