May 18, 2024

De ce ai nevoie pentru a primii ajutor in aceasta iarna

paper workAjutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:
Perioada sezonului rece noiembrie 2014-martie 2015

Incepand cu 13 octombrie 2015, florestenii pot ridica de la Primaria Comunei Floresti sau pot descarca de pe site-ul primariei cereri pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei – sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016. Depunerea dosarelor se va face incepand cu data de 15 octombrie 2015.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.
Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei combustibili solizi sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.
Pentru cei care utilizează gaze naturale /energie electrică / combustibili solizi sau petrolieri, formularele se pot ridica de la sediul Primariei Comunei Floresti, str.Avram Iancu, nr.170, , începând cu data de 13.10.2015.
De asemenea se pot descărca şi de pe adresa: www.primariafloresti.ro
Cererile însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de către membrii acesteia se vor depune începând cu data de 15.10.2015 la sediul Primariei Floresti, str.Avram Iancu, nr.170, conform următorului program cu publicul:
LUNI, MARTI, MIERCURI – 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
JOI – 10.00 – 13.00, si 14.00 – 17.00
VINERI 8.30 – 12.00

CERERILE SE DEPUN PERSONAL DE CĂTRE TITULARI (SAU UNUL DIN MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI) DIRECT LA SEDIUL MENŢIONAT MAI SUS. – titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Cuantumul ajutorului este: a) pentru persoanele care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 262 lei şi 20 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită (pentru cei care folosesc gaze naturale în regim de asociaţie); b) pentru persoanele care utilizează energie electrică pentru încălzirea locuinţei: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 240 lei şi 48 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale ; c) pentru persoanele care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei: prin compensarea procentuală, între 90% şi 5%, a valorii efective a facturii la energie termică în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, dar nu mai mult decât valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului. Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,10 lei – 1082, compensarea procentuală este de 10%. Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 155 lei -786 lei, compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%. d) pentru persoanele care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 54 lei şi 16 I Acte necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei A. Componenţa familiei se dovedeşte după caz, cu următoarele acte, în copie: a) actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei,după cum urmează: – pentru cetăţenii români, după caz: – buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/ paşaport;

– pentru cetăţenii străini sau apatrizi, după caz: – permis de şedere temporară/document de identitate/permis de şedere pe termen lung; – pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed.Elveţiană, după caz:- certificat înregistrare/carte de rezidenţă. b) certificatele de naştere ale copiilor (în cazul copiilor până la 14 ani); c) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii; e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii; f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; g) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. B. Acte doveditoare privind veniturile realizate La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin >Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

Titularii cererilor au obligaţia să declare toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia celor de mai sus.
Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente în original sau copie după caz:
– adeverinţă eliberată de angajator cu salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii – original;.
– cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii- copie;
– după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.
Alte acte necesare:
Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari la care sunt arondaţi, din care să rezulte numele şi numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care solicită acordarea ajutorului, dacă sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere- original;
Contractul de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru persoanele
care locuiesc cu chirie, contract de comodat, contract de uzufruct valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul – copie;
– Împuternicire de la proprietarul locuinţei pentru solicitanţii care nu sunt proprietari sau titulari ai contractului de închiriere ai locuinţei pentru care solicită ajutorul pentru încălzire – original, însoţită de o copie a actului de identitate al proprietarului.
Pentru elevi şi studenţi, adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de bursă- original.
Copie factura de gaz/energie electrică pentru solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale /energie electrică pentru identificarea codului de client.
– Certificat de Atestare Fiscală pentru Persoanele Fizice privind Impozitele şi Taxele locale şi alte venituri ale bugetului local de la Direcţia Fiscală privind bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate.
– copie talon auto/carte de identitate a vehiculului – pentru solicitanții/membri de familie care dețin în proprietate autoturism
– Declaraţie pe propria răspundere că nu deţin bunuri mobile sau imobile, depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei conform anexei nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011

D Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile *
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.