April 12, 2024

Comunicate de presa Primaria Floresti

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul urbanism
– inspector clasa I, grad profesional debutant – Biroul urbanism
– consilier clasa I, grad profesional superior – Compartimentul achiziţii.

primaria_floresti 22

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
– 30 martie 2016, ora 12,00 : proba scrisă,
– interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise – data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.
– data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.
– selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
.
Condiţii de participare:
1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: ”

2. Conditii specifice de participare la concurs :

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; în domeniul:
pentru:
– inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul urbanism
– inspector clasa I, grad profesional debutant – Biroul urbanism
Domeniul: Ştiinţe inginereşti în Specializările;
– Construcţii civile, industriale şi agricole ;
– Căi ferate, drumuri şi poduri ;
– Construcţii şi fortificaţii ;
– Amenajări şi construcţii hidrotehnice ;
– Înbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ;
– Inginerie civilă ;
– Ingineria urbană şi dezvoltare regională ;
– Infrastructura transporturilor metropolitane ;
– Instalaţii pentru construcţii ;
– Măsurători terestre şi cadastru ;
– Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice ;
– Cadastru şi managementul proprietăţilor ;
– Geodezie şi geoinformatică ;
– Ingineria transportului şi a traficului ;
– Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră ;
Domeniul: Ştiinţe umaniste şi arte, în Specializările:
– Arhitectura
– Proiectare şi planificare urbană ;
– Urbanism şi administrarea teritoriului;
– Amenajarea şi administrarea peisajului ;

pentru:
– consilier clasa I, grad profesional superior – Compartiment achiziţii :
Domeniul: Ştiinţe inginereşti, in Specializările:
– Inginerie civilă;
– Inginerie urbană şi dezvoltare regională;
– Tehnologia construcţiilor de maşini;
– Căi ferate, drumuri şi poduri;
Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
– consilier clasa I, grad profesional superior – minim 9 ani
– inspector clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani
– inspector clasa I, grad profesional debutant – fara vechime

……………

Recrutare voluntari SVSU

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, persoana care solicită sa se încadreze ca voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditților contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialitățile: pompieri, protecție civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni și la executarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență/dezastre.

Persoanele selectate vor beneficia de :echipament de protectie, asigurare de viață,compensații în bani pentru timpul de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar. .

Persoanele interesate pot solicita, în scris, încadrarea în S.V.S.U., prin depunerea unei cereri de înscriere la registratura Primăriei comunei Florești.

Pentru mai multe informații, persoana de contact: ALEXE SORIN, șef serviciu S.V.S.U.